Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji  do Szkół wchodzących w skład

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego

- Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach

- Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych

 

Podstawa prawna :

1.      Ustawa  z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw                  (  Dz. U poz. 7 , art. 13).

§ 1

 

1.    Organ prowadzący szkołę - Samorząd Województwa Śląskiego - określa w porozumieniu z Dyrektorem Centrum kierunki kształcenia i liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci na semestr pierwszy w szkole policealnej.

 

2.    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Województwa Śląskiego w Gliwicach prowadzi nabór

1)    do Medycznej Szkoły  Policealnej Województwa Śląskiego im. Jacka Koraszewskiego na kierunki :

- Technik Farmaceutyczny,

- Technik Masażysta,

- Technik sterylizacji medycznej

- Technik Usług Kosmetycznych,

2)    do  Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych na kierunki

- Technik sterylizacji medycznej

- Opiekunka Dziecięca,

- Opiekun medyczny

3)    na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na kierunki:

- Asystent Osoby Niepełnosprawnej

- Opiekun Medyczny

- Technik Usług Kosmetycznych

 

§ 2

 

1.    Uczniów i słuchaczy  przyjmuje się do Centrum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek  kandydata składany do Dyrektora.

3.    Wniosek zawiera:

1)    imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2)    imiona rodziców,

3)    adres miejsca zamieszkania kandydata,

4)    adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,

5)    wskazanie wybranego oddziału w danej szkole .

 

4.    Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

3)    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  lub niewychowywanie żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

5.    Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

6.    Przepisy o rekrutacji stosuje się także do młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

7.    O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

1)    wykształcenie średnie,

2)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie  z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

8.    W przypadku większej  liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)    wielodzietność rodziny kandydata,

2)    niepełnosprawność kandydata,

3)    niepełnosprawność dziecka  kandydata,

4)    niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą   kandydat sprawuje opiekę,

5)    samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

9.    Kryteria o których mowa w punkcie 8 mają jednakową wartość.

10.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest  pod uwagę kolejność zgłoszeń.

11.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się dwa razy w roku tzn. na semestr jesienny rozpoczynający się we wrześniu oraz semestr wiosenny rozpoczynający się w lutym .

12.  Szczegółowe terminy składania dokumentów i terminy rekrutacji na właściwy rok szkolny są  załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 

§ 3

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.

2.     Dyrektor Centrum, wyznacza przewodniczącego, komisji rekrutacyjnej. oraz powołuje zespoły rekrutacyjne.

 

§ 4

 

1.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 5

 

1.    Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona                      i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu algo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

2.    Listy powinny być umieszczone w widocznym miejscu w szkole. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej .

3.    Dzień podania do publicznej wiadomości list jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4.    W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

5.    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata .

6.    Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej               w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

7.    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni             od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 6

 

1.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami , dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.    Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do końca  miesiąca  przed rozpoczęciem semestru  pierwszego w sesji letniej lub zimowej w  roku szkolnym , na który prowadzona jest rekrutacja.

 

§ 7

 

1.    Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,  w którym uczeń / słuchacz uczęszcza do danej szkoły.

2.    Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez okres roku.

 

§ 8

 

1.    Dyrektor Centrum przyjmuje uczniów  i słuchaczy na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnej  powołanej w celu przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy.

 

2.    Dyrektor Centrum  ponadto:

1)    przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji na semestr pierwszy;

2)    jeżeli po rozpoczęciu roku szkolnego wszyscy kandydaci zostali przyjęci do szkoły a placówka posiada nadal wolne miejsca na danym kierunku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może  przyjąć dodatkowo ucznia lub słuchacza na dany kierunek

3)    zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

 

§ 9

 

 

1.    Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się pełnoletnich kandydatów, którzy

1)    posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy dotyczące możliwości uczestniczenia w danym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

2.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.1 na dany kurs kwalifikacyjny kurs zawodowy w pierwszym etapie przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

3.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust.2,niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

1)    wielodzietność rodziny kandydata,

2)    niepełnosprawność kandydata,

3)    niepełnosprawność dziecka  kandydata,

4)    niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą   kandydat sprawuje opiekę,

5)    samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

4.    Kryteria ,o których mowa w ust.3, mają jednakową wartość.

5.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany  kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

 

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 7.02.2014r