Opiekun Medyczny

Informacje o zawodzie:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych.
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej.
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej.
 • wykonywania zabiegów higienicznych.
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Nauka:
Do wykonywania zawodu opiekuna medycznego wystarczy ukończyć naukę w 1 rocznej szkole policealnej.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 • zdrowie publiczne

 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 • zarys psychologii i socjologii

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • język migowy

 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 • wychowanie fizyczne

 • zajęcia praktyczne

 • praktyka zawodowa - miejsca praktyk zapewnia szkoła

Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata:
sumienność i dokładność, spostrzegawczość, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, sprawność manualna, życzliwość i wyrozumiałość, zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek do Dyrektora Szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
3. Potwierdzenie szczepień przeciwko WZW typ B
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
5. Wynik badania na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych.
6. 3 fotografie (37 mm x 52 mm).
oraz teczkę papierową białą.