Terminarz Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 18.05. 2018r. do 18.06.2018r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 13.07.2108r. do 16.07.2018r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty) do 05.07.2018r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 09.08.2018r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 06.07.2018r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 10.08.2018r.

4. Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do szkoły - przedłożenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego od 06.07.2018r. do 12. 07.2018r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 10.08.2018r. do 14.08.2018r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.07.2018r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 16.08.2018r.

6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.