Zasady Rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW I SŁUCHACZY

 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W GLIWICACH

Od  ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ),

2. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.).

 

§ 1

    1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Województwa Śląskiego w Gliwicach prowadzi nabór:

                      do Medycznej Szkoły  Policealnej Województwa Śląskiego na kierunki :

 – Technik Farmaceutyczny,

 – Technik Masażysta,

 - Technik usług kosmetycznych

                                 do  Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych na kierunki:

- Technik Masażysta

- Opiekun Medyczny

- Technik Sterylizacji Medycznej

- Asystent Osoby Niepełnosprawnej

                                                     na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na kierunki:

- Opiekun Medyczny

- Asystent osoby niepełnosprawnej

§ 2

     1. Uczniów i słuchaczy przyjmuje się do Centrum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

     2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek  kandydata składany do dyrektora szkoły.

     3.  Wniosek zawiera:

- imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL a w przypadku braku PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- imiona i nazwiska rodziców

- adres miejsca zamieszkania kandydata,

- adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają,

- wskazanie wybranego oddziału w danej szkole,

- nazwę i rok ukończenia szkoły średniej.

     4. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

-   wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia     praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie  z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół uzyskane na podstawie skierowania otrzymanego w sekretariacie szkoły po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

    5. Skierowania na badania lekarskie wydawane będą dopiero po podjęciu przypuszczenia o dokonaniu naboru, nie później jednak niż w ostatnim dniu składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym.

    6. W przypadku wyższej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na  pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność dziecka  kandydata,

-  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą   kandydat sprawuje opiekę,

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

    7. Kryteria o których mowa w ust. 6 mają jednakową wartość.

    8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

    9. Postępowanie rekrutacyjne w danym roku szkolnym może być przeprowadzane zarówno w sesji letniej jak i zimowej.

   10. Szczegółowe terminy składania dokumentów i terminy rekrutacji na dany rok szkolny ustala Śląski Kurator Oświaty.

§ 3

     1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.

     2. Dyrektor Centrum, wyznacza przewodniczącego, komisji rekrutacyjnej oraz powołuje skład komisji.

§ 4

     1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

   1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz list uczniów i słuchaczy przyjętych do szkoły w kolejnych etapach rekrutacji.

     2. Listy zawierające imiona i nazwiska uczniów i słuchaczy powinny być umieszczone w widocznym miejscu w szkole.

    3. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

    4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

     5. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

     6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 6

     1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

    2. Postępowanie uzupełniające powinno  zakończyć się w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie semestru pierwszego.

     3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia lub słuchacza na semestr pierwszy, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 7

     1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się pełnoletnich kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie  z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

     2. Skierowania na badania lekarskie wydawane będą dopiero po podjęciu przypuszczenia o dokonaniu naboru, nie później jednak niż w ostatnim dniu składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym.

     3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy,  w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

     4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność dziecka  kandydata,

4)      niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą   kandydat sprawuje opiekę,

5)      samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

       5. Kryteria, o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.

     6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal szkoła dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

§ 8

     1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń / słuchacz uczęszcza do danej szkoły.

     2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez okres roku.

§ 9

     1. Dyrektor Centrum  :

1)  Przekazuje Kuratorowi Oświaty i Organowi Prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji na semestr pierwszy;

2) Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

 

ANEKS

DO ZASAD REKRUTACJI UCZNIÓW I SŁUCHACZY

 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W GLIWICACH

Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 ROKU

 

 

dotyczy: §2, pkt.4

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy semestr naboru zimowego roku szkolnego 2017/2018  wprowadza się zapis:

 

-    Badania  lekarskie  osób przyjętych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach  oraz zaświadczenia zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu zostaną wykonane niezwłocznie po podpisaniu umowy dotyczącej refundacji badań profilaktycznych z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy  w Katowicach.