Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13.05.2019r. do 25.06.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 26.07.2019r. do 30.07.2019r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 28.06.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 5.08.2019r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 15.07.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 20.08.2019r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16.07.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 21.08.2019r.

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 16.07.2019r. do 18.07.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 21.08.2109r. do 23.08.2019r.

6. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, a także orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 134 ust.1, pkt 2. ustawy Prawo Oświatowe od 16.07.2019r. do 24.07.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym  od 21.08.2019r. do 29.08.2019r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.07.2019r. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 30.08.2019r.